تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه زوج درمانگران (خانواده)

تشخیص و درمان روابط سیستمی خانواده
ویژه ی مسائل و مشکلات ارتباطی همسران در خانواده

مشاوران

ebrahimnaeimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
aqay-dktr-hmyd-rda-afsry
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
abbas_bagheriq
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
amighi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
ahangar
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
taghvaebrahimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
baher
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
boroojerdi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
javaheri
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
khandan
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
گروه زوج درمانگران (خانواده)
دریافت نوبت
zarbaf
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
fahime_sabeghi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
saeidian
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
shams
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
khanm-dktr-afsanh-sadqy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
saboornejad
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
amirhosaintehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
fatemehtehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
دریافت نوبت
khanm-zynb-ly-pwr-braby
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
khanm-zhra-krblayy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
koochackzaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
seyedeh_hakimeh_moosavi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
minaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت