تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه مشاوره نوجوان

مهارت آموزی مهارت زندگی دوران نوجوانی ، تشخیص بالینی مشکلات خلقی _ اضطرابی ، تنظیم روابط والد-فرزندی در سیستم خانواده ، بررسی وضعیت هویت نوجوانی و ارتقای برنامه ریزی تحصیلی.

مشاوران

amighi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
taghvaebrahimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
arjmand
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
khanm-zhra-jwahry
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
khorasanchi
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
davaei
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
zarbaf
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
khanm-dktr-afsanh-sadqy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
saboornejad
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
amirhosaintehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
azimi
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
khanm-zynb-ly-pwr-braby
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
koochackzaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
seyedeh_hakimeh_moosavi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
minaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت