تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

مشاوران ما

dktr-mhmwd-glzary
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
mohammadrezakaman
مسئول فنی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
ebrahimnaeimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
aqay-dktr-hmyd-rda-afsry
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
abbas_bagheriq
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
amighi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
ahangar
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
taghvaebrahimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
poormofrad
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
دریافت نوبت
arjmand
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
baher
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
boroojerdi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
tabesh
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
دریافت نوبت
khanm-nrgs-jmshydyan
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
khanm-zhra-jwahry
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
javaheri
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
khorasanchi
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
khandan
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
گروه زوج درمانگران (خانواده)
دریافت نوبت
davaei
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
r_hajizadeh
گروه روان پزشکان و پزشکان سلامت
دریافت نوبت
zarbaf
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
fahime_sabeghi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
saeidian
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
shams
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
khanm-dktr-afsanh-sadqy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
saboornejad
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
amirhosaintehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
fatemehtehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
دریافت نوبت
azimi
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
bakhshiyan
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
khanm-zynb-ly-pwr-braby
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
shima_ghoba
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
دریافت نوبت
khanm-zhra-krblayy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
koochackzaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
khanm-sara-glzary
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
seyedeh_hakimeh_moosavi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
minaei
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
khanm-zhra-msgryan
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
دریافت نوبت
fatemeh-mogaraban
واحد روان سنجی و پژوهش
دریافت نوبت
khanm-dktr-zhra-nyly
گروه مشاوره کودک و فرزندپروری
اختلالات یادگیری ، نقص توجه و بیش فعالی
دریافت نوبت