تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه رواندرمانگران فردی

تشخیص مشکلات بالینی و رواندرمانی فردی با رویکردهای سیستمی ، تحلیلی ، C.B.T ، E.F.T ، P.T.c .

مشاوران

abbas_bagheriq
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
amighi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
واحد روان سنجی و پژوهش
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
ahangar
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
taghvaebrahimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
baher
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
boroojerdi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
khanm-nrgs-jmshydyan
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
khanm-zhra-jwahry
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
javaheri
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
fahime_sabeghi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
saeidian
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
shams
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت
khanm-dktr-afsanh-sadqy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
saboornejad
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
amirhosaintehranchi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
azimi
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
دریافت نوبت
bakhshiyan
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
khanm-zhra-krblayy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
khanm-sara-glzary
گروه رواندرمانگران فردی
دریافت نوبت