تهران، خیابان شریعتی، روبروی بیمارستان ایرانمهر، کوچه مسعود، خیابان مطهری، کوچه صفائی، پلاک 7 021-26403803

گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)

بررسی وضعیت سلامت و آمادگی برای ازدواج و نیز میزان تناسب شخصیتی مراجعین جهت ازدواج با ابزارهای تشخیص بالینی-شخصیت

مشاوران

dktr-mhmwd-glzary
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
mohammadrezakaman
مسئول فنی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
ebrahimnaeimi
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
aqay-dktr-hmyd-rda-afsry
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
ahangar
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
zarbaf
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
saeidian
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
khanm-dktr-afsanh-sadqy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
saboornejad
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاوره نوجوان
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
گروه مشاورین تحصیلی
دریافت نوبت
bakhshiyan
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت
khanm-zhra-krblayy
گروه زوج درمانگران (خانواده)
گروه رواندرمانگران فردی
گروه مشاورین پیش از ازدواج(خانواده)
دریافت نوبت